Ορθή Επανάληψη 1ης τροποποίησης της πρόσκλησης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 της απόφασης.

Ως Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης αντί της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 23.07.2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
Αλέξανδρος Χαρίτσης

Δείτε την τροποποίηση εδώ.

Your Comment: